ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු විදුලි හා බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සාමාජික පාර්ලිමේන්තු තුමන්ලාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේ දී පවත්වනු ඇත. මෙම රැස්වීමට ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි වේ.

 

News & Events

28
Aug2017

ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වන...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top